Studentlitteratur

Hur klarar man sina studier på bästa möjliga sätt? Hur förbereder man sig inför en salskrivning? Hur förväntas man agera på ett seminarium? Hur refererar man till den litteratur man använt sig av i...

Allt oftare läser vi om hur företag, myndigheter och kommuner har råkat ut för bluffande leverantörer, misslyckade utvecklingsprojekt och informationssäkerhetsmissar. Att ta risker är nödvändigt, m...

I ett livsloppsperspektiv är ungdomsåren avgörande för individers hälsa. Kroppen förändras drastiskt, hjärnan byggs om och nya funktioner utvecklas och breda sociala nätverk blir avgörande för både...

Det har aldrig sålts så mycket böcker i Sverige som nu. Men samtidigt som de flesta litterära texter fortfarande läses i bokform och sprids genom traditionella kanaler förändrar nya medier förutsät...

Bokens övergripande frågeställning är vad som förklarar den svenska välfärdsstatens utveckling sedan 1990-talets svåra ekonomiska kris. Tillsammans ger bokens kapitel en bred bild av hur det svensk...

Denna bok handlar om förändring av redovisning, mot en godare redovisning. Den beskriver, tolkar och försöker förklara ett utvecklingsförlopp och fattade beslut rörande finansiell redovisning i kom...

Ekonomi betyder hushållning och ekonomisk historia är alltså historien om hur människor har hushållit med olika resurser i olika tider. Sociala relationer har varit centrala för denna hushållning. ...

Boken behandlar de grundläggande delar av reglertekniken som används i processindustrin. Den är skriven på ett sådant sätt att den inte förutsätter några matematikkunskaper utöver grundskolenivå. B...

Under de senaste årtiondena har världen bevittnat en ökning av krig och väpnade konflikter inom stater, snarare än mellan dem; konflikter som oftast går under benämningen "interna". Dessa konflikte...

EKONOMISK DOKTRINHISTORIA är en grundbok i de ekonomiska teoriernas historia.

Den innehåller en översikt av nationalekonomins utveckling från antiken till 2000-talets början. Boken beskriver...

Hur får man elever att utveckla de förmågor som styrdokumenten skriver fram? Här finns en god hjälp på vägen. Modellering är ett sätt att iscensätta resonemang och kommunikation. Matematisk modelle...

Ibland kan den allra enklaste och mest vardagliga sak vara ogenomförbar och ibland kan samma sak gå hur lätt som helst.

Vad är det som styr våra handlingsmöjligheter? Hur kan man identifiera...

Kan internationellt socialt arbete vara ett svar på nutidens ut-maningar i en alltmer global och internationaliserad värld? Går det att översätta kunskap från ett land till ett annat? Kan internati...

Förändringar, till och med ett kraftigt flöde av förändringar, är en konstant i arbetet som lärare och skolledare. Den här boken visar hur kunskap om skolorganisationer och skolförbättring kan omsä...

Svengelska är inte detsamma som engelska. När vi lånar engelska ord ändras ofta uttal och stavning och ibland också betydelse.

Inlåningen är inte utan problem. Heter det en go eller ett go? ...

Ekonomisk brottslighet började uppmärksammas i mitten av 1970-talet. Redan från början var den en konfliktladdad fråga. Motsättningarna har främst handlat om vad den är för något, vad den beror på ...

Utbildningshistoria - en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken ges närmare beskrivningar av olika ut...

Litteraturen har i alla tider varit beroende av ett medium för att kunna skapas, spridas och läsas. Detta har blivit särskilt tydligt i och med uppkomsten av internet, som i dag är en allt viktigar...

Demokratin har liksom prismat flera sidor. När demokratin ska omsättas i handling uppkommer en rad olika praktiska problem och avvägningar. Vad händer med de demokratiska idealen och idéerna i denn...

Mikrobiologi beskriver infektionssjukdomar i kroppens olika organ så som hälso- och sjukvårdspersonalen möter problemen och inte utifrån mikroorganismernas systematik, som är det vanligaste present...