Norstedts Juridik AB

Har haft i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården ska stärkas. Utredningen har dessutom haft i uppdrag att föreslå en ny lag om hälso- och sjukv...

I vårt samhälle förväntas det att stat, kommun och landsting samverkar. Det gäller inte minst beträffande de vårdinsatser och den omsorg som samhället bedriver för sjuka och funktionshindrade indiv...

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Innehåller förslag till en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot grov organiserad brottslighet och en förordning i samma ämne. Vidare föreslås ett nyt...

Första upplagan av detta arbete tillkom som en doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan kom ut år 1993. Mycket har hänt under de 20 år som gått sedan dess, men kvittningsläran har dock i allt väse...

Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för. Kunskap om historien och dess samband med dagens villkor för romer är därfö...

Redovisar Försvarsberedningen sin syn på utvecklingen och förändringarna i omvärlden samt dess konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Rapporten beskriver och analyserar fler...

Familje- och arvsrättsliga frågor av internationell natur har fått starkt ökad betydelse under de senaste decennierna. Svensk rättspraxis på området har vuxit betydligt i omfattning och av flera sk...

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. För att beviljas skuldsanering ska det krävas att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige. Förslaget innebär ingen ändring för en gäldenär som har sin he...

Sverigeförhandlingen har för perioden 2014 till 2017 i uppdrag att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar tillgängl...

En standardbok på det statsvetenskapliga området som belyser de nordis ka statsskicken. Har utgivits även på engelska, tyska och japanska. I denna sjätte upplaga visas hur den nordiska modellen har...

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Förstadier till spioneri kriminaliseras! Föreslår att nuvarande spionbestämmelse i brottsbalkens nittonde kapitel kompletteras med två nya brottstyper.

Dessa s...

"Vittnet talade klart och tydligt, hade stadig blick och lämnade en detaljrik och sammanhängande berättelse. Dessutom var hon säker på sina uppgifter och hade konsekvent berättat samma sak mellan o...

Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstå...

För att förebygga att företag utnyttjas för brottsliga syften ställs inom vissa branscher krav på myndighetstillstånd med vandelsprövning (kontroll av laglydnad). I flera länder uppfattas denna for...

Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. Även nya kommunikati...

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Kompletterande överväganden angående de praktiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna av vissa av Straffprocessutredningens förslag som presenterades i SOU...

Redovisar en genomgång av internationella index och dess beståndsdelar, samt Sveriges position i dessa internationella jämförelser. Vidare ger vi en bild av utvecklingen inom den digitala agendans ...

Tredje upplagan kom ut 2011. Sedan dess har Högsta domstolen tagit ställning i ett betydande antal frågor som har beröringspunkter med de lagar som kommenteras i denna framställning. Betydande änd...

Rättsfall från Högsta domstolen.

...

HAR UTGÅTT - KAN INTE BESTÄLLAS. Utöver förenkling och ökad öppenhet är syftet med direktivet (2012/34/EU) en ändamålsenlig finansiering och avgiftsuppbörd för järnvägsinfrastrukturer, effektiva ic...