Socialdepartementet

Har haft i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården ska stärkas. Utredningen har dessutom haft i uppdrag att föreslå en ny lag om hälso- och sjukv...

Har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskost...

Lämnar en rad förslag för att utredningsverksamheten enligt lagen (2007:606) om utredningar avseendevissa dödsfall, förkortad LUD, ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. För att klargöra vad utred...

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna få rätt till statlig ersättning, föreslås i Ds:n. Staten ska enligt förslaget betala ersättning till pe...

HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS. Innehåller förslag som berör; avgiftsfri öppenvård inom högkostnadsskyddet för personer som är 85 år och äldre, avgiftsfri tandvård för unga samt kostnadsfria preventiv...

Forska på biobanksprover - men inte utan information och samtycke Föreslår en ny biobankslag, en lag om samlingar av mänskligt biologiskt material (vävnadsprover). Den nya lagen utgör en omarbetnin...

Diskuterar och analyserar såväl styrning som uppföljning av folkhälsopolitiken och lägger fram en rad förslag med syfte att utveckla och förtydliga det folkhälsopolitiska ramverket för en god och j...

En robot kan göra nytta i äldrevården. Det finns numera robotar som assisterar vid toalettbesök, duschning och ätande. Andra robotar underlättar kommunikation med vårdpersonal, hemtjänst, anhöriga ...

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har varit att åstadkomma ...

Förslår att: en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dag...

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalite...

Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Undersökningar visar dock att donationsviljan är hög bland de...

Enligt förslagen i Ds:n skulle kuratorers legitimerade yrkestitel bli hälso- och sjukvårdskurator. Syftet med förslaget är främst att öka patientsäkerheten och grunden för legitimationen föreslås b...

HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS. Utredningens förslag gör det möjligt för ISF att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamå...

Analyserar hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämnar förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Utredningen föreslår ...

Utredningen menar att den högspecialiserade vården kan utvecklas för att patienterna ska få tillgång till en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. Detta kan möjliggöras genom en ökad nationell...

Analyserar frågor rörande s.k. klinisk innovation i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. I rapporten diskuteras de etiska värdekonflikter som kan uppstå när innovativa metoder anvä...

Balans mellan ekonomisk trygghet och drivkrafter till arbete Presenterar en konkretisering av månadsuppgiften med syftet att öka möjligheten att använda den i administrationen av välfärdssystemen. ...

Analyserar och belyser de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns. Utredningen utgångspunkt har varit att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan pa...

Detta betänkande från e-hälsokommittén, innehåller bl. a. följande: - Förslag om en samverkansorganisation för det fortsatta utvecklingsarbetet inom e-hälsoområdet. - Förslag till att en ny nämnd s...